1.  วัดประศาสน์โสภณ
2.  วัดชนะสงสาร
3.  บ้านวังตะเคียน
4.  สุเหร่าเกาะไร่
5.  บ้านสีล้ง
6.  บ้านแขวงกลั่น
7.  วัดดอนทราย
8.  ตลาดคลอง 16
9.  วัดสองคลอง
10.  บ้านเกาะดอน
11.  วัดเทพราช
12.  สุเหร่าคลอง 15
13.  วัดประชาบำรุงกิจ
14.  วัดบางสมัคร
15.  บ้านบางแก้ว
16.  วัดแพรกนกเอี้ยง

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
17.  สามัคคีราษฎร์บำรุง
18.  อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
19.  วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
20.  วัดเกาะจันทาราม
21.  สุเหร่าดอนเกาะกา
22.  สุเหร่าจรเข้น้อย
23.  แสมขาววิทยาคาร