1.  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
2.  วัดผาณิตาราม
3.  วัดคลองต้นหมัน
4.  วัดกระทุ่ม
5.  สุเหร่าลำชะล่า(ลำชะล่าประชาสรรค์)
6.  บ้านคลอง 21
7.  วัดรามัญ
8.  สกุลดีประชาสรรค์
9.  จันทร์เจริญ
10.  สุเหร่าคลอง 19
11.  วัดบ้านนา
12.  คลองพานทอง
13.  บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ
14.  วัดหนองกระสังสามัคคี
15.  สุเหร่าคลอง 20
16.  วัดหลวงแพ่ง
17.  ปากคลองบางขนาก
18.  วัดพุทธอุดมวิหาร
19.  วัดตะพังคลี
20.  วัดจุกเฌอ
21.  วัดลาดยาว
22.  บึงเทพยา
23.  วัดนิโครธาราม
24.  วัดบางปรง
25.  วัดทด
26.  วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง
27.  วัดเกาะ
28.  วัดบางพระ
29.  วัดกลางราษฎร์บำรุง
30.  สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17
31.  สกัด 80
32.  วัดอินทาราม
33.  สกัด๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล)
34.  วัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)
35.  วัดพิพิธประสาทสุนทร
36.  วัดนครเนื่องเขต
37.  สุเหร่าคลองใหญ่
38.  วัดสามกอ (วิรุฬห์ราษฎร์อุปถัมภ์)
39.  บ้านบึงพระอาจารย์
40.  ปากบึงสิงโต
41.  วัดเกตุสโมสร
42.  บ้านดอนเกาะกา
43.  วัดพรหมสุวรรณ
44.  วัดบางไทร
45.  ตลาดเปร็ง
46.  วัดจรเข้น้อย
47.  วัดพนมพนาวาสมิตรภาพที่ 74
48.  สุเหร่าลาดน้ำขาว
49.  วัดบึงทองหลาง
50.  วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
51.  สิทธิสุนทรอุทิศ
52.  วัดใหม่ประเวศ
53.  วัดบางผึ้ง
54.  วัดสว่างอารมณ์
55.  วัดสุคันธศีลาราม(หอมศีลวิทยาคาร)
56.  สุเหร่าดอนกลาง
57.  วัดคลอง 18
58.  สุเหร่าสมอเอก
59.  สุเหร่าคลองหกวา
60.  เฉลิมช่วงวิทยาทาน
61.  แพ่งพิทยาภูมิ
62.  วัดอรัญญิการาม
63.  วัดสุขาราม
64.  ประชาฤกษ์สมบูรณ์
65.  วัดเที่ยงพิมลมุข
66.  วัดคลองสวน
67.  วัดญาณรังษาราม
68.  สุเหร่าสมอเซ
69.  วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์
70.  วัดท่าสะอ้าน
71.  วัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62
72.  ประกอบราษฎร์บำรุง
73.  วัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)
74.  พรหมานุเคราะห์
75.  วัดบางปลานัก
76.  บึงสิงโต
77.  วัดเขาดิน
78.  วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
79.  วัดล่าง
80.  วัดไผ่ดำ
81.  สุเหร่าแคราย
82.  วัดหนามแดง
83.  สุเหร่าคู้
84.  บ้านบางข้าว
85.  สุเหร่าหลวงแพ่ง
86.  วัดบึงตาหอม
87.  พระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล)
88.  สุเหร่าคลอง 14
89.  วัดพิมพาวาส
90.  วัดประชาบำรุง
91.  สะแกโดดประชาสรรค์
92.  วัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง)
93.  สุเหร่าปากคลอง 20
94.  สุเหร่าคลอง 18
95.  วัดบน
96.  สุเหร่าดารุลนาอีม
97.  วัดคู้เกษมสโมสร
98.  วัดบางแสม
99.  วัดสนามจันทร์
100.  วัดบึงน้ำรักษ์
101.  วัดบางสาย(บางสายประชาสรรค์)
102.  บ้านปลายคลอง 20
103.  วัดคลองเจ้า
104.  วัดลาดบัว
105.  วัดแสนภูดาษ
106.  วัดสมานรัตนาราม
107.  วัดดอนทอง
108.  วัดศรีมงคล
109.  วัดคลองบ้านโพธิ์
110.  คลองขวาง
111.  บ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา)
112.  บ้านวนท่าแครง
113.  วัดประตูน้ำท่าไข่
114.  วัดเทพนิมิตร
115.  วัดไชยธารา

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
116.  สามัคคีราษฎร์บำรุง
117.  อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
118.  วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
119.  วัดเกาะจันทาราม
120.  สุเหร่าดอนเกาะกา
121.  สุเหร่าจรเข้น้อย
122.  แสมขาววิทยาคาร