1.  วัดชนะสงสาร
2.  ปากคลองบางขนาก
3.  วัดเกตุสโมสร
4.  วัดพนมพนาวาสมิตรภาพที่ 74
5.  ประกอบราษฎร์บำรุง
6.  วัดเทพราช
7.  สุเหร่าคลอง 14

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
8.  สามัคคีราษฎร์บำรุง
9.  วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
10.  วัดเกาะจันทาราม
11.  สุเหร่าดอนเกาะกา
12.  สุเหร่าจรเข้น้อย
13.  แสมขาววิทยาคาร