1.  วัดรามัญ
2.  สกุลดีประชาสรรค์
3.  วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง
4.  วัดบางพระ
5.  วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
6.  วัดสว่างอารมณ์
7.  บึงสิงโต
8.  สุเหร่าคลอง 14
9.  สะแกโดดประชาสรรค์
10.  สุเหร่าคลอง 15
11.  คลองขวาง
12.  วัดเทพนิมิตร

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
13.  สามัคคีราษฎร์บำรุง
14.  วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
15.  วัดเกาะจันทาราม
16.  สุเหร่าดอนเกาะกา
17.  สุเหร่าจรเข้น้อย
18.  แสมขาววิทยาคาร