ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
1.  วัดอินทาราม
2.  บ้านดอนเกาะกา
3.  วัดเขาดิน
4.  วัดล่าง
5.  สามัคคีราษฎร์บำรุง
6.  วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
7.  วัดเกาะจันทาราม
8.  สุเหร่าดอนเกาะกา
9.  สุเหร่าจรเข้น้อย
10.  แสมขาววิทยาคาร