1.  ปากคลองบางขนาก
2.  อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
3.  สามัคคีราษฎร์บำรุง
4.  วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
5.  วัดเกาะจันทาราม
6.  สุเหร่าดอนเกาะกา
7.  สุเหร่าจรเข้น้อย
8.  แสมขาววิทยาคาร