1.  วัดผาณิตาราม
2.  สุเหร่าดอนกลาง
3.  พรหมานุเคราะห์

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
4.  สามัคคีราษฎร์บำรุง
5.  วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
6.  วัดเกาะจันทาราม
7.  สุเหร่าดอนเกาะกา
8.  สุเหร่าจรเข้น้อย
9.  แสมขาววิทยาคาร