1.  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
2.  วัดผาณิตาราม
3.  วัดคลองต้นหมัน
4.  วัดกระทุ่ม
5.  สุเหร่าลำชะล่า(ลำชะล่าประชาสรรค์)
6.  บ้านคลอง 21
7.  วัดประศาสน์โสภณ
8.  วัดรามัญ
9.  สกุลดีประชาสรรค์
10.  จันทร์เจริญ
11.  สุเหร่าคลอง 19
12.  วัดบ้านนา
13.  คลองพานทอง
14.  บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ
15.  วัดชนะสงสาร
16.  วัดหนองกระสังสามัคคี
17.  สุเหร่าคลอง 20
18.  วัดหลวงแพ่ง
19.  ปากคลองบางขนาก
20.  วัดพุทธอุดมวิหาร
21.  วัดตะพังคลี
22.  วัดจุกเฌอ
23.  วัดลาดยาว
24.  บึงเทพยา
25.  วัดบางปรง
26.  วัดทด
27.  วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง
28.  วัดเกาะ
29.  วัดบางพระ
30.  วัดกลางราษฎร์บำรุง
31.  สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17
32.  สกัด 80
33.  วัดอินทาราม
34.  สกัด๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล)
35.  บ้านวังตะเคียน
36.  วัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)
37.  วัดพิพิธประสาทสุนทร
38.  วัดนครเนื่องเขต
39.  สุเหร่าคลองใหญ่
40.  วัดสามกอ (วิรุฬห์ราษฎร์อุปถัมภ์)
41.  สุเหร่าเกาะไร่
42.  บ้านบึงพระอาจารย์
43.  ปากบึงสิงโต
44.  วัดเกตุสโมสร
45.  บ้านดอนเกาะกา
46.  วัดพรหมสุวรรณ
47.  วัดบางไทร
48.  ตลาดเปร็ง
49.  วัดจรเข้น้อย
50.  วัดพนมพนาวาสมิตรภาพที่ 74
51.  สุเหร่าลาดน้ำขาว
52.  วัดบึงทองหลาง
53.  บ้านสีล้ง
54.  วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
55.  สิทธิสุนทรอุทิศ
56.  วัดใหม่ประเวศ
57.  วัดบางผึ้ง
58.  วัดสว่างอารมณ์
59.  วัดสุคันธศีลาราม(หอมศีลวิทยาคาร)
60.  สุเหร่าดอนกลาง
61.  บ้านแขวงกลั่น
62.  วัดคลอง 18
63.  สุเหร่าสมอเอก
64.  สุเหร่าคลองหกวา
65.  เฉลิมช่วงวิทยาทาน
66.  แพ่งพิทยาภูมิ
67.  วัดดอนทราย
68.  วัดอรัญญิการาม
69.  วัดสุขาราม
70.  ประชาฤกษ์สมบูรณ์
71.  วัดเที่ยงพิมลมุข
72.  วัดคลองสวน
73.  ตลาดคลอง 16
74.  วัดญาณรังษาราม
75.  สุเหร่าสมอเซ
76.  วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์
77.  วัดท่าสะอ้าน
78.  ประกอบราษฎร์บำรุง
79.  วัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)
80.  พรหมานุเคราะห์
81.  วัดสองคลอง
82.  บึงสิงโต
83.  วัดเขาดิน
84.  วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
85.  วัดล่าง
86.  วัดไผ่ดำ
87.  สุเหร่าแคราย
88.  วัดหนามแดง
89.  บ้านเกาะดอน
90.  สุเหร่าคู้
91.  บ้านบางข้าว
92.  สุเหร่าหลวงแพ่ง
93.  วัดบึงตาหอม
94.  วัดเทพราช
95.  พระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล)
96.  สุเหร่าคลอง 14
97.  วัดพิมพาวาส
98.  วัดประชาบำรุง
99.  สะแกโดดประชาสรรค์
100.  วัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง)
101.  สุเหร่าปากคลอง 20
102.  สุเหร่าคลอง 18
103.  วัดบน
104.  สุเหร่าดารุลนาอีม
105.  วัดคู้เกษมสโมสร
106.  สุเหร่าคลอง 15
107.  วัดบางแสม
108.  วัดประชาบำรุงกิจ
109.  วัดสนามจันทร์
110.  วัดบึงน้ำรักษ์
111.  วัดบางสาย(บางสายประชาสรรค์)
112.  วัดบางสมัคร
113.  บ้านปลายคลอง 20
114.  วัดคลองเจ้า
115.  วัดลาดบัว
116.  อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
117.  วัดแสนภูดาษ
118.  วัดสมานรัตนาราม
119.  บ้านบางแก้ว
120.  วัดแพรกนกเอี้ยง
121.  วัดดอนทอง
122.  วัดคลองบ้านโพธิ์
123.  คลองขวาง
124.  บ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา)
125.  วัดประตูน้ำท่าไข่
126.  วัดเทพนิมิตร
127.  วัดไชยธารา

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
128.  สามัคคีราษฎร์บำรุง
129.  บ้านวนท่าแครง
130.  วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
131.  วัดเกาะจันทาราม
132.  สุเหร่าดอนเกาะกา
133.  สุเหร่าจรเข้น้อย
134.  แสมขาววิทยาคาร