1.  วัดคลองต้นหมัน
2.  วัดหนองกระสังสามัคคี
3.  สกัด 80
4.  วัดสว่างอารมณ์
5.  บ้านเกาะดอน

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
6.  สามัคคีราษฎร์บำรุง
7.  วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
8.  วัดเกาะจันทาราม
9.  สุเหร่าดอนเกาะกา
10.  สุเหร่าจรเข้น้อย
11.  แสมขาววิทยาคาร