1.  วัดผาณิตาราม
2.  วัดประศาสน์โสภณ
3.  สกุลดีประชาสรรค์
4.  จันทร์เจริญ
5.  วัดชนะสงสาร
6.  วัดหนองกระสังสามัคคี
7.  วัดทด
8.  วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง
9.  วัดเกาะ
10.  วัดบางพระ
11.  วัดกลางราษฎร์บำรุง
12.  สกัด 80
13.  วัดอินทาราม
14.  สกัด๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล)
15.  วัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)
16.  สุเหร่าคลองใหญ่
17.  วัดสามกอ (วิรุฬห์ราษฎร์อุปถัมภ์)
18.  สุเหร่าเกาะไร่
19.  บ้านบึงพระอาจารย์
20.  วัดเกตุสโมสร
21.  บ้านดอนเกาะกา
22.  วัดบางไทร
23.  ตลาดเปร็ง
24.  วัดจรเข้น้อย
25.  สุเหร่าลาดน้ำขาว
26.  สิทธิสุนทรอุทิศ
27.  วัดใหม่ประเวศ
28.  วัดสว่างอารมณ์
29.  บ้านแขวงกลั่น
30.  วัดคลอง 18
31.  สุเหร่าคลองหกวา
32.  วัดอรัญญิการาม
33.  ประชาฤกษ์สมบูรณ์
34.  วัดคลองสวน
35.  ตลาดคลอง 16
36.  สุเหร่าสมอเซ
37.  วัดท่าสะอ้าน
38.  ประกอบราษฎร์บำรุง
39.  วัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)
40.  วัดสองคลอง
41.  วัดบางปลานัก
42.  บึงสิงโต
43.  วัดล่าง
44.  บ้านเกาะดอน
45.  สุเหร่าหลวงแพ่ง
46.  วัดเทพราช
47.  สุเหร่าคลอง 14
48.  สะแกโดดประชาสรรค์
49.  วัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง)
50.  วัดบน
51.  สุเหร่าดารุลนาอีม
52.  วัดคู้เกษมสโมสร
53.  สุเหร่าคลอง 15
54.  วัดประชาบำรุงกิจ
55.  วัดสนามจันทร์
56.  วัดบึงน้ำรักษ์
57.  วัดบางสาย(บางสายประชาสรรค์)
58.  อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
59.  วัดแสนภูดาษ
60.  วัดคลองบ้านโพธิ์
61.  คลองขวาง
62.  บ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา)
63.  วัดประตูน้ำท่าไข่
64.  วัดไชยธารา

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
65.  สามัคคีราษฎร์บำรุง
66.  วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
67.  วัดเกาะจันทาราม
68.  สุเหร่าดอนเกาะกา
69.  สุเหร่าจรเข้น้อย
70.  แสมขาววิทยาคาร