1.  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
2.  วัดคลองต้นหมัน
3.  วัดกระทุ่ม
4.  สุเหร่าลำชะล่า(ลำชะล่าประชาสรรค์)
5.  บ้านคลอง 21
6.  วัดรามัญ
7.  สุเหร่าคลอง 19
8.  วัดบ้านนา
9.  คลองพานทอง
10.  บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ
11.  สุเหร่าคลอง 20
12.  วัดหลวงแพ่ง
13.  ปากคลองบางขนาก
14.  วัดพุทธอุดมวิหาร
15.  วัดตะพังคลี
16.  วัดจุกเฌอ
17.  วัดลาดยาว
18.  บึงเทพยา
19.  วัดนิโครธาราม
20.  วัดบางปรง
21.  สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17
22.  บ้านวังตะเคียน
23.  วัดพิพิธประสาทสุนทร
24.  วัดนครเนื่องเขต
25.  ปากบึงสิงโต
26.  วัดพรหมสุวรรณ
27.  วัดพนมพนาวาสมิตรภาพที่ 74
28.  วัดบึงทองหลาง
29.  บ้านสีล้ง
30.  วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
31.  วัดบางผึ้ง
32.  วัดสุคันธศีลาราม(หอมศีลวิทยาคาร)
33.  สุเหร่าดอนกลาง
34.  สุเหร่าสมอเอก
35.  เฉลิมช่วงวิทยาทาน
36.  แพ่งพิทยาภูมิ
37.  วัดดอนทราย
38.  วัดสุขาราม
39.  วัดเที่ยงพิมลมุข
40.  วัดญาณรังษาราม
41.  วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์
42.  วัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62
43.  พรหมานุเคราะห์
44.  วัดเขาดิน
45.  วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
46.  วัดไผ่ดำ
47.  สุเหร่าแคราย
48.  วัดหนามแดง
49.  สุเหร่าคู้
50.  บ้านบางข้าว
51.  วัดบึงตาหอม
52.  พระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล)
53.  วัดพิมพาวาส
54.  วัดประชาบำรุง
55.  สุเหร่าปากคลอง 20
56.  สุเหร่าคลอง 18
57.  วัดบางแสม
58.  วัดบางสมัคร
59.  บ้านปลายคลอง 20
60.  วัดคลองเจ้า
61.  วัดลาดบัว
62.  วัดสมานรัตนาราม
63.  บ้านบางแก้ว
64.  วัดแพรกนกเอี้ยง
65.  วัดดอนทอง
66.  วัดศรีมงคล
67.  บ้านวนท่าแครง
68.  วัดเทพนิมิตร

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
69.  สามัคคีราษฎร์บำรุง
70.  วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
71.  วัดเกาะจันทาราม
72.  สุเหร่าดอนเกาะกา
73.  สุเหร่าจรเข้น้อย
74.  แสมขาววิทยาคาร