1.  บ้านแม่กิ๊
2.  บ้านแม่อูคอ
3.  บ้านลุกป่าก๊อ
4.  บ้านดอยผีลู สาขาบ้านในของ
5.  เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
6.  เสรีวิทยา
7.  บ้านห้วยโป่ง
8.  บ้านแม่จ๋า
9.  บ้านดอยผีลู
10.  บ้านใหม่สหสัมพันธ์

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ