1.  บ้านแม่สะเป่ใต้
2.  บ้านแม่นาเติง

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
3.  บ้านห้วยนา