1.  อนุบาลขุนยวม
2.  บ้านในสอย
3.  อนุบาลแม่ฮ่องสอน
4.  บ้านแม่เหมืองหลวง
5.  บ้านแม่กิ๊
6.  เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย
7.  บ้านหมอแปง
8.  บ้านแม่ปิง
9.  บ้านห้วยปูเลย
10.  ชุมชนบ้านผาบ่อง
11.  ชุมชนบ้านเมืองปอน
12.  บ้านห้วยช่างคำ
13.  บ้านแม่สุริน
14.  บ้านนางิ้ว
15.  ห้วยต้นนุ่นวิทยา
16.  ชุมชนบ้านหมอกจำแป่
17.  ขุนยวม
18.  อนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29)
19.  บ้านแม่อูคอหลวง
20.  บ้านทุ่งยาว
21.  บ้านห้วยขาน
22.  บ้านปางคาม
23.  บ้านนาปู่ป้อม
24.  บ้านปางแปก
25.  สังวาลย์วิทย์ 3
26.  บ้านน้ำปลามุง
27.  บ้านนาป่าแปก
28.  บ้านเวียงเหนือ
29.  บ้านหนองแห้ง
30.  บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78
31.  บ้านห้วยผา
32.  ชุมชนต่อแพวิทยา
33.  บ้านทุ่งกองมู
34.  บ้านปางตอง
35.  ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
36.  บ้านห้วยนา