1.  บ้านถ้ำลอด
2.  บ้านแกงหอม
3.  บ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน
4.  บ้านวนาหลวง
5.  บ้านคำสุข
6.  บ้านสบสา
7.  บ้านเมืองแปง
8.  บ้านนาปลาจาด
9.  บ้านผาสำราญ
10.  บ้านห้วยปูลิง
11.  บ้านห้วยโป่งกาน
12.  บ้านท่าหินส้ม
13.  บ้านกึ้ดสามสิบ
14.  อนุบาลปางมะผ้า
15.  บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร
16.  บ้านจ่าโบ่
17.  บ้านไม้สะเป่
18.  บ้านเมืองแพม
19.  ปางตองประชาสรรค์
20.  บ้านน้ำฮูผาเสื่อ
21.  บ้านโป่งสา
22.  บ้านปางบอนวัฒนาคาร
23.  บ้านแม่หาด
24.  บ้านแม่อูคอ
25.  บ้านสบสอย
26.  บ้านขุนสาใน
27.  บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98
28.  บ้านลุกป่าก๊อ
29.  บ้านดอยผีลู สาขาบ้านในของ
30.  บ้านหนองขาวกลาง
31.  บ้านน้ำเพียงดิน
32.  บ้านน้ำส่อม
33.  บ้านห้วยตอง
34.  บ้านแก่นฟ้า
35.  บ้านห้วยปมฝาด
36.  บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์
37.  เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม
38.  บ้านท่าโป่งแดง
39.  เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
40.  ไทยรัฐวิทยา ๙๙(บ้านแม่สุยะ)
41.  ชุมชนบ้านปางหมู
42.  บ้านสบป่อง
43.  บ้านแม่โข่จู
44.  เสรีวิทยา
45.  บ้านปางปึงราษฎร์บำรุง
46.  บ้านแม่แจ๊ะ
47.  บ้านพัฒนา
48.  บ้านยาป่าแหน
49.  บ้านห้วยโป่ง
50.  บ้านแม่จ๋า
51.  บ้านดอยผีลู
52.  บ้านป่าปุ๊ ฯ สาขาบ้านห้วยแก้วล่าง
53.  บ้านแม่สะงา
54.  บ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์)
55.  ตชด.บำรุงที่ 60
56.  บ้านยอดดอยวิทยา
57.  บ้านคาหาน
58.  บ้านห้วยแห้ง
59.  บ้านมะหินหลวง
60.  บ้านห้วยช่างคำ สาขาบ้านห้วยช่างเหล็ก
61.  บ้านห้วยผึ้ง
62.  บ้านใหม่ห้วยหวาย
63.  บ้านน้ำริน
64.  บ้านแม่ลาก๊ะ
65.  บ้านนาปู่ป้อม สาขาทุ่งสาแล
66.  บ้านแม่ละนา
67.  บ้านซอแบะ
68.  บ้านป่ายาง
69.  เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า
70.  ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ
71.  บ้านห้วยเฮี๊ยะ
72.  บ้านห้วยส้าน
73.  บ้านแม่ออ
74.  บ้านรักไทย
75.  บ้านใหม่
76.  บ้านผามอน
77.  บ้านหัวแม่สุริน
78.  บ้านใหม่สหสัมพันธ์
79.  บ้านห้วยเดื่อ
80.  บ้านป่าลาน
81.  บ้านไทรงาม
82.  บ้านห้วยมะเขือส้ม
83.  บ้านแม่โกปี่
84.  บ้านหนองเขียว
85.  บ้านหัวปอน
86.  บ้านห้วยโป่งอ่อน
87.  บ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง
88.  บ้านแพมบก
89.  บ้านหว่าโน
90.  บ้านแม่อีแลบ

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
91.  บ้านห้วยนา