1.  บ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน
2.  บ้านสบสา
3.  บ้านนาปลาจาด
4.  อนุบาลขุนยวม
5.  บ้านในสอย
6.  อนุบาลแม่ฮ่องสอน
7.  บ้านจ่าโบ่
8.  ชุมชนบ้านแม่ฮี้
9.  บ้านโป่งสา
10.  บ้านแม่ปิง
11.  บ้านห้วยปูเลย
12.  ชุมชนบ้านผาบ่อง
13.  บ้านห้วยช่างคำ
14.  บ้านสบป่อง
15.  บ้านยาป่าแหน
16.  บ้านป่าปุ๊ ฯ สาขาบ้านห้วยแก้วล่าง
17.  บ้านแม่สะงา
18.  อนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29)
19.  บ้านห้วยขาน
20.  บ้านห้วยช่างคำ สาขาบ้านห้วยช่างเหล็ก
21.  บ้านใหม่
22.  บ้านแม่โกปี่

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
23.  ชุมชนต่อแพวิทยา