1.  บ้านนาปลาจาด
2.  บ้านท่าหินส้ม
3.  บ้านไม้สะเป่
4.  บ้านขุนสาใน
5.  บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98
6.  ชุมชนบ้านปางหมู
7.  บ้านพัฒนา
8.  บ้านแม่สะงา
9.  บ้านนาปู่ป้อม สาขาทุ่งสาแล
10.  บ้านแม่ละนา
11.  บ้านรักไทย

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ