ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
1.  บ้านแม่ลาก๊ะ
2.  บ้านนาปู่ป้อม
3.  บ้านห้วยส้าน
4.  บ้านหนองเขียว