1.  บ้านลุกป่าก๊อ
2.  บ้านห้วยโป่งอ่อน

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ