1.  บ้านถ้ำลอด
2.  บ้านแกงหอม
3.  บ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน
4.  บ้านวนาหลวง
5.  บ้านคำสุข
6.  บ้านสบสา
7.  บ้านเมืองแปง
8.  บ้านนาปลาจาด
9.  อนุบาลขุนยวม
10.  บ้านในสอย
11.  อนุบาลแม่ฮ่องสอน
12.  บ้านผาสำราญ
13.  บ้านห้วยปูลิง
14.  บ้านห้วยโป่งกาน
15.  บ้านท่าหินส้ม
16.  บ้านกึ้ดสามสิบ
17.  อนุบาลปางมะผ้า
18.  บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร
19.  บ้านแม่เหมืองหลวง
20.  บ้านจ่าโบ่
21.  บ้านแม่กิ๊
22.  บ้านไม้สะเป่
23.  บ้านเมืองแพม
24.  เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย
25.  ปางตองประชาสรรค์
26.  ชุมชนบ้านแม่ฮี้
27.  บ้านน้ำฮูผาเสื่อ
28.  บ้านหมอแปง
29.  บ้านปางบอนวัฒนาคาร
30.  บ้านแม่หาด
31.  บ้านแม่อูคอ
32.  บ้านสบสอย
33.  บ้านขุนสาใน
34.  บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98
35.  บ้านแม่ปิง
36.  บ้านลุกป่าก๊อ
37.  บ้านดอยผีลู สาขาบ้านในของ
38.  บ้านหนองขาวกลาง
39.  บ้านน้ำเพียงดิน
40.  บ้านน้ำส่อม
41.  บ้านห้วยปูเลย
42.  บ้านแม่สะเป่ใต้
43.  บ้านแก่นฟ้า
44.  บ้านห้วยปมฝาด
45.  บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์
46.  ชุมชนบ้านผาบ่อง
47.  เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม
48.  บ้านสบแพม
49.  ชุมชนบ้านเมืองปอน
50.  บ้านท่าโป่งแดง
51.  เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
52.  บ้านห้วยช่างคำ
53.  ไทยรัฐวิทยา ๙๙(บ้านแม่สุยะ)
54.  ชุมชนบ้านปางหมู
55.  บ้านแม่สุริน
56.  บ้านสบป่อง
57.  บ้านแม่โข่จู
58.  บ้านนางิ้ว
59.  บ้านปางปึงราษฎร์บำรุง
60.  ห้วยต้นนุ่นวิทยา
61.  บ้านแม่แจ๊ะ
62.  บ้านพัฒนา
63.  บ้านยาป่าแหน
64.  บ้านห้วยโป่ง
65.  บ้านแม่จ๋า
66.  บ้านกลาง
67.  บ้านดอยผีลู
68.  บ้านป่าปุ๊ ฯ สาขาบ้านห้วยแก้วล่าง
69.  บ้านแม่สะงา
70.  ชุมชนบ้านหมอกจำแป่
71.  บ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์)
72.  ขุนยวม
73.  อนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29)
74.  บ้านแม่อูคอหลวง
75.  บ้านแม่นาเติง
76.  ตชด.บำรุงที่ 60
77.  บ้านทุ่งยาว
78.  บ้านยอดดอยวิทยา
79.  บ้านคาหาน
80.  บ้านห้วยขาน
81.  บ้านห้วยแห้ง
82.  บ้านมะหินหลวง
83.  บ้านห้วยช่างคำ สาขาบ้านห้วยช่างเหล็ก
84.  บ้านห้วยผึ้ง
85.  บ้านใหม่ห้วยหวาย
86.  บ้านปางคาม
87.  บ้านน้ำริน
88.  บ้านแม่ลาก๊ะ
89.  บ้านนาปู่ป้อม สาขาทุ่งสาแล
90.  บ้านแม่ละนา
91.  บ้านซอแบะ
92.  บ้านนาปู่ป้อม
93.  บ้านป่ายาง
94.  เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า
95.  ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ
96.  บ้านปางแปก
97.  สังวาลย์วิทย์ 3
98.  บ้านห้วยเฮี๊ยะ
99.  บ้านห้วยส้าน
100.  บ้านแม่ออ
101.  บ้านน้ำปลามุง
102.  บ้านนาป่าแปก
103.  บ้านไม้ซางหนาม
104.  บ้านเวียงเหนือ
105.  บ้านหนองแห้ง
106.  บ้านรักไทย
107.  บ้านใหม่
108.  บ้านผามอน
109.  อนุบาลปาย (เวียงใต้)
110.  บ้านหัวแม่สุริน
111.  บ้านใหม่สหสัมพันธ์
112.  บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78
113.  บ้านห้วยเดื่อ
114.  บ้านป่าลาน
115.  บ้านไทรงาม
116.  บ้านห้วยมะเขือส้ม
117.  บ้านแม่โกปี่
118.  บ้านห้วยผา
119.  ชุมชนต่อแพวิทยา
120.  บ้านทุ่งกองมู
121.  บ้านน้ำฮู
122.  บ้านปางตอง
123.  บ้านห้วยนา
124.  บ้านหนองเขียว
125.  บ้านหัวปอน
126.  บ้านห้วยโป่งอ่อน
127.  บ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง
128.  บ้านแพมบก
129.  บ้านหว่าโน
130.  บ้านแม่อีแลบ
131.  ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ