1.  บ้านไม้สะเป่
2.  บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98
3.  บ้านน้ำริน
4.  บ้านใหม่

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ