1.  บ้านนาปลาจาด
2.  บ้านไม้สะเป่
3.  บ้านแม่หาด
4.  บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98
5.  บ้านมะหินหลวง
6.  บ้านแม่ลาก๊ะ
7.  บ้านแม่ละนา
8.  บ้านซอแบะ
9.  บ้านป่ายาง
10.  บ้านน้ำปลามุง
11.  บ้านเวียงเหนือ

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ