1.  บ้านถ้ำลอด
2.  บ้านแกงหอม
3.  บ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน
4.  บ้านสบสา
5.  อนุบาลแม่ฮ่องสอน
6.  บ้านท่าหินส้ม
7.  บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร
8.  บ้านเมืองแพม
9.  ชุมชนบ้านแม่ฮี้
10.  บ้านน้ำฮูผาเสื่อ
11.  บ้านโป่งสา
12.  บ้านปางบอนวัฒนาคาร
13.  บ้านแม่หาด
14.  บ้านแม่ปิง
15.  บ้านลุกป่าก๊อ
16.  บ้านหนองขาวกลาง
17.  บ้านห้วยปูเลย
18.  บ้านห้วยตอง
19.  บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์
20.  เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม
21.  บ้านแม่สุริน
22.  บ้านปางปึงราษฎร์บำรุง
23.  ห้วยต้นนุ่นวิทยา
24.  บ้านแม่แจ๊ะ
25.  บ้านยาป่าแหน
26.  บ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์)
27.  ขุนยวม
28.  บ้านแม่นาเติง
29.  บ้านห้วยขาน
30.  บ้านห้วยแห้ง
31.  บ้านน้ำริน
32.  บ้านซอแบะ
33.  บ้านป่ายาง
34.  เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า
35.  ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ
36.  บ้านปางแปก
37.  บ้านห้วยเฮี๊ยะ
38.  บ้านห้วยส้าน
39.  บ้านน้ำปลามุง
40.  บ้านหนองแห้ง
41.  บ้านใหม่
42.  บ้านหัวแม่สุริน
43.  บ้านใหม่สหสัมพันธ์
44.  บ้านทุ่งกองมู
45.  บ้านหัวปอน
46.  บ้านหว่าโน
47.  บ้านแม่อีแลบ

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
48.  บ้านแม่กิ๊
49.  บ้านห้วยนา
50.  บ้านแพมบก