1.  บ้านวนาหลวง
2.  บ้านคำสุข
3.  บ้านเมืองแปง
4.  บ้านนาปลาจาด
5.  อนุบาลขุนยวม
6.  บ้านในสอย
7.  บ้านผาสำราญ
8.  บ้านห้วยปูลิง
9.  บ้านห้วยโป่งกาน
10.  บ้านกึ้ดสามสิบ
11.  อนุบาลปางมะผ้า
12.  บ้านแม่เหมืองหลวง
13.  บ้านจ่าโบ่
14.  บ้านไม้สะเป่
15.  เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย
16.  ปางตองประชาสรรค์
17.  บ้านหมอแปง
18.  บ้านแม่อูคอ
19.  บ้านสบสอย
20.  บ้านขุนสาใน
21.  บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98
22.  บ้านดอยผีลู สาขาบ้านในของ
23.  บ้านน้ำเพียงดิน
24.  บ้านน้ำส่อม
25.  บ้านแม่สะเป่ใต้
26.  บ้านแก่นฟ้า
27.  บ้านห้วยปมฝาด
28.  ชุมชนบ้านผาบ่อง
29.  บ้านสบแพม
30.  ชุมชนบ้านเมืองปอน
31.  บ้านท่าโป่งแดง
32.  เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
33.  บ้านห้วยช่างคำ
34.  ไทยรัฐวิทยา ๙๙(บ้านแม่สุยะ)
35.  ชุมชนบ้านปางหมู
36.  บ้านสบป่อง
37.  บ้านแม่โข่จู
38.  เสรีวิทยา
39.  บ้านนางิ้ว
40.  บ้านพัฒนา
41.  บ้านห้วยโป่ง
42.  บ้านแม่จ๋า
43.  บ้านกลาง
44.  บ้านดอยผีลู
45.  บ้านป่าปุ๊ ฯ สาขาบ้านห้วยแก้วล่าง
46.  บ้านแม่สะงา
47.  ชุมชนบ้านหมอกจำแป่
48.  อนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29)
49.  บ้านแม่อูคอหลวง
50.  ตชด.บำรุงที่ 60
51.  บ้านทุ่งยาว
52.  บ้านยอดดอยวิทยา
53.  บ้านคาหาน
54.  บ้านมะหินหลวง
55.  บ้านห้วยช่างคำ สาขาบ้านห้วยช่างเหล็ก
56.  บ้านห้วยผึ้ง
57.  บ้านใหม่ห้วยหวาย
58.  บ้านปางคาม
59.  บ้านแม่ลาก๊ะ
60.  บ้านนาปู่ป้อม สาขาทุ่งสาแล
61.  บ้านแม่ละนา
62.  บ้านนาปู่ป้อม
63.  สังวาลย์วิทย์ 3
64.  บ้านแม่ออ
65.  บ้านนาป่าแปก
66.  บ้านไม้ซางหนาม
67.  บ้านเวียงเหนือ
68.  บ้านรักไทย
69.  บ้านผามอน
70.  อนุบาลปาย (เวียงใต้)
71.  บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78
72.  บ้านห้วยเดื่อ
73.  บ้านป่าลาน
74.  บ้านไทรงาม
75.  บ้านห้วยมะเขือส้ม
76.  บ้านแม่โกปี่
77.  บ้านห้วยผา
78.  ชุมชนต่อแพวิทยา
79.  บ้านน้ำฮู
80.  บ้านปางตอง
81.  บ้านหนองเขียว
82.  บ้านห้วยโป่งอ่อน
83.  บ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง
84.  ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
85.  บ้านแม่กิ๊
86.  บ้านห้วยนา
87.  บ้านแพมบก