1.  บ้านหนองหล่ม
2.  อนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน)
3.  บ้านต๊ำเหล่า
4.  บ้านโพธิ์ทอง

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
5.  บ้านดงบุญนาค
6.  บ้านวังขอนแดง
7.  บ้านต๊ำดอนมูล
8.  บ้านป่าแฝกใต้