1.  อนุบาลพะเยา
2.  บ้านสันจกปก

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
3.  บ้านดงบุญนาค
4.  บ้านวังขอนแดง
5.  บ้านต๊ำดอนมูล
6.  บ้านป่าแฝกใต้