1.  ไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคำใต้)
2.  ชุมชนบ้านแม่สุก
3.  บ้านดอกบัว(ราษฏร์บำรุง)
4.  บ้านกาดถี
5.  บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์)
6.  บ้านแม่นาเรือใต้
7.  บ้านจำป่าหวาย
8.  บ้านปางงุ้น
9.  บ้านแม่พริก
10.  บ้านไร่
11.  บ้านปิน
12.  บ้านร่องจว้า
13.  อนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน)

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
14.  บ้านดงบุญนาค
15.  บ้านวังขอนแดง
16.  บ้านต๊ำดอนมูล
17.  บ้านป่าแฝกใต้