1.  บ้านทุ่งป่าข่า

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
2.  บ้านดงบุญนาค
3.  บ้านวังขอนแดง
4.  บ้านต๊ำดอนมูล
5.  บ้านป่าแฝกใต้