1.  บ้านภูเงิน
2.  บ้านป่าคา
3.  บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์)
4.  บ้านร่องคำ
5.  บ้านจำป่าหวาย
6.  บ้านค่าบน
7.  บ้านต๊ำพระแล
8.  บ้านม่วงคำ
9.  บ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)
10.  อนุบาลพะเยา
11.  บ้านห้วยบง
12.  บ้านโพธิ์ทอง
13.  บ้านแม่จว้า
14.  บ้านอิงโค้ง

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
15.  บ้านดงบุญนาค
16.  บ้านวังขอนแดง
17.  บ้านต๊ำดอนมูล
18.  บ้านป่าแฝกใต้