1.  บ้านสาง
2.  บ้านต๊ำม่อน
3.  บ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)
4.  ไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคำใต้)
5.  อนุบาลภูกามยาว
6.  บ้านสันต้นผึ้ง
7.  บ้านห้วยแก้ว
8.  บ้านใหม่(อ.เมืองพะเยา)
9.  ชุมชนบ้านแม่สุก
10.  บ้านแม่อิง
11.  บ้านดอกบัว(ราษฏร์บำรุง)
12.  ตำบลสันป่าม่วง
13.  บ้านกาดถี
14.  บ้านป่าสักสามัคคี
15.  บ้านสันเวียงใหม่
16.  บ้านหนองสระ
17.  บ้านร่องปอ
18.  บ้านปาง
19.  บ้านโป่ง
20.  บ้านเจน(เจนจันทรานุกูล)
21.  บ้านแม่นาเรือใต้
22.  บ้านดงอินตา
23.  บ้านหนองหล่ม
24.  บ้านทุ่งต้นศรี
25.  ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี
26.  ชุมชนบ้านห้วยลาน
27.  บ้านแม่กา
28.  บ้านหนองลาว
29.  ชุมชนบ้านตุ้มท่า
30.  บ้านเหล่า
31.  บ้านใหม่(อ.ดอกคำใต้)
32.  บ้านปางงุ้น
33.  บ้านแม่พริก
34.  บ้านทุ่งหลวง
35.  บ้านไร่
36.  บ้านปิน
37.  บ้านแม่ต๋ำบุญโยง
38.  บ้านป่าตึง
39.  บ้านแม่จว้าใต้
40.  อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
41.  บ้านเนินสมบูรณ์
42.  บ้านร่องจว้า
43.  บ้านดอกคำใต้
44.  บ้านร่องห้า
45.  อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)
46.  อนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน)
47.  บ้านศาลา
48.  บ้านต๊ำเหล่า
49.  บ้านดอกบัว (บุญมานุเคราะห์)
50.  เจริญใจ
51.  บ้านสันต้นม่วง
52.  บ้านทุ่งป่าข่า
53.  บ้านห้วยเจริญราษฏร์
54.  บ้านป่าแฝกเหนือ
55.  บ้านไร่อ้อย
56.  บ้านต๋อม
57.  บ้านสันจกปก
58.  บ้านห้วยเคียน
59.  บ้านถ้ำประชานุเคราะห์
60.  บ้านถ้ำประชาบำรุง
61.  บ้านห้วยทรายขาว
62.  บ้านดง
63.  บ้านจำไก่
64.  บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)
65.  ชุมชนบ้านแม่ใส
66.  บ้านค่า

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
67.  บ้านดงบุญนาค
68.  บ้านวังขอนแดง
69.  บ้านต๊ำดอนมูล
70.  บ้านป่าแฝกใต้