1.  บ้านห้วยแก้ว
2.  บ้านหนองสระ
3.  บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์)
4.  บ้านหนองหล่ม
5.  บ้านหนองลาว
6.  บ้านใหม่(อ.ดอกคำใต้)
7.  บ้านปางงุ้น
8.  บ้านปิน

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
9.  บ้านดงบุญนาค
10.  บ้านวังขอนแดง
11.  บ้านต๊ำดอนมูล
12.  บ้านป่าแฝกใต้