1.  บ้านสันต้นผึ้ง
2.  บ้านแม่จว้าใต้

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
3.  บ้านดงบุญนาค
4.  บ้านวังขอนแดง
5.  บ้านต๊ำดอนมูล
6.  บ้านป่าแฝกใต้