1.  อนุบาลภูกามยาว
2.  บ้านดงอินตา
3.  บ้านเหล่า
4.  บ้านถ้ำประชานุเคราะห์

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
5.  บ้านดงบุญนาค
6.  บ้านวังขอนแดง
7.  บ้านต๊ำดอนมูล
8.  บ้านป่าแฝกใต้