1.  บ้านสันต้นผึ้ง
2.  บ้านหนองหล่ม
3.  บ้านใหม่(อ.ดอกคำใต้)
4.  บ้านต๊ำพระแล
5.  บ้านร่องห้า
6.  อนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน)
7.  บ้านโพธิ์ทอง
8.  ชุมชนบ้านแม่ใส

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
9.  บ้านดงบุญนาค
10.  บ้านวังขอนแดง
11.  บ้านต๊ำดอนมูล
12.  บ้านป่าแฝกใต้