1.  บ้านสาง
2.  บ้านต๊ำม่อน
3.  บ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)
4.  ไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคำใต้)
5.  อนุบาลภูกามยาว
6.  บ้านห้วยแก้ว
7.  บ้านแม่อิง
8.  บ้านดอกบัว(ราษฏร์บำรุง)
9.  บ้านภูเงิน
10.  บ้านป่าสักสามัคคี
11.  บ้านป่าคา
12.  บ้านหนองสระ
13.  บ้านร่องปอ
14.  บ้านปาง
15.  บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์)
16.  บ้านแม่นาเรือใต้
17.  บ้านดงอินตา
18.  บ้านทุ่งต้นศรี
19.  ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี
20.  ชุมชนบ้านห้วยลาน
21.  บ้านแม่กา
22.  บ้านร่องคำ
23.  บ้านหนองลาว
24.  บ้านเหล่า
25.  บ้านจำป่าหวาย
26.  บ้านต๊ำพระแล
27.  บ้านทุ่งหลวง
28.  บ้านไร่
29.  บ้านแม่ต๋ำบุญโยง
30.  อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
31.  บ้านม่วงคำ
32.  บ้านเนินสมบูรณ์
33.  บ้านดอกคำใต้
34.  บ้านห้วยบง
35.  อนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน)
36.  บ้านสันต้นม่วง
37.  บ้านทุ่งป่าข่า
38.  บ้านห้วยเจริญราษฏร์
39.  บ้านป่าแฝกเหนือ
40.  บ้านโพธิ์ทอง
41.  บ้านสันจกปก
42.  บ้านห้วยเคียน
43.  บ้านห้วยทรายขาว
44.  บ้านจำไก่
45.  บ้านค่า

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
46.  บ้านดงบุญนาค
47.  บ้านวังขอนแดง
48.  บ้านต๊ำดอนมูล
49.  บ้านป่าแฝกใต้