1.  โคกสง่า
2.  บ้านนาตาดสมสะอาด
3.  บ้านนาดินดำ
4.  บ้านหนองหมากแก้ว
5.  บ้านซำกกค้อ
6.  บ้านห้วยไผ่เหนือ
7.  บ้านวังสะพุง
8.  บ้านเหล่าใหญ่
9.  บ้านสวนห้อมผางาม
10.  วังน้ำพุ
11.  บ้านโพนทอง
12.  บ้านห้วยเดื่อน้อย
13.  บ้านวังกกเดื่อ
14.  บ้านหนองบัว
15.  บ้านห้วยสีเสียด
16.  บ้านหินเกิ้ง
17.  บ้านผาขาว
18.  บ้านห้วยไผ่
19.  บ้านผาสะนา
20.  บ้านบึงสวรรค์
21.  บ้านโคกผักหวาน
22.  บ้านเหมืองแบ่ง
23.  บ้านผาหวาย
24.  บ้านกกบก
25.  บ้านปวนพุ
26.  บ้านห้วยทรายคำ
27.  บ้านปากปวน
28.  บ้านหนองนอ
29.  บ้านห้วยส้ม
30.  บ้านร่องป่าไผ่
31.  บ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง
32.  บ้านโคกศรีเจริญ
33.  บ้านนามูลตุ่น
34.  เจียรวนนท์อุทิศ 3
35.  บ้านหนองขาม
36.  บ้านเลยวังไสย์
37.  บ้านนาซำแซง
38.  บ้านกกซ้อ
39.  บ้านแก่งหินกกสะทอน
40.  บ้านไร่พวย มิตรภาพที่ 18
41.  บ้านผาน้อย
42.  บ้านหัวฝาย
43.  บ้านห้วยยาง
44.  บ้านห้วยป่าน
45.  บ้านนาแก
46.  ชุมชนหนองหิน
47.  บ้านโนนกกจาน
48.  บ้านกุดแก
49.  บ้านศรีอุบลพัฒนา
50.  บ้านนาล้อม
51.  บ้านหนองตูมท่ายาง
52.  บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ
53.  บ้านนาวัว
54.  บ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ
55.  บ้านซำพร้าว
56.  บ้านนาเหมือดแอ่
57.  บ้านโคกขมิ้น
58.  บ้านลาด
59.  บ้านขอนยาง
60.  บ้านกุดโง้งวังเดื่อ
61.  บ้านเพิ่ม
62.  บ้านโคกสว่างป่าไม้งาม
63.  บ้านห้วยเดื่อเหนือ
64.  ชุมชนวังสะพุง
65.  บ้านวังไหโนนสมบูรณ์
66.  บ้านโนนสวรรค์
67.  บ้านซำนกจิบ
68.  ไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน)
69.  บ้านห้วยไผ่ใต้
70.  บ้านบุ่งตาข่าย
71.  บ้านซำม่วง
72.  บ้านวังยาง
73.  บ้านซำบุ่น
74.  บ้านหนองงิ้วเหล่าแปน
75.  บ้านนาแปน
76.  บ้านวังลานวังทอง
77.  บ้านห้วยเป้าเหนือ
78.  บ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา
79.  บ้านน้ำค้อ
80.  บ้านหนองปาดฟาน
81.  บ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120
82.  บ้านแก่งศรีภูมิ
83.  ชุมชนบ้านทรายขาว
84.  บ้านโนนกกข่า
85.  บ้านศรีวิไลท่าสวนยา
86.  บ้านอีเลิศ
87.  บ้านซำไฮ
88.  บ้านหนองตูม
89.  บ้านโคกมน
90.  บ้านเอราวัณ
91.  บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย
92.  บ้านน้ำจันทร์
93.  บ้านตาดข่า
94.  บ้านโนนปอแดง
95.  บ้านอุ่ม
96.  บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์
97.  ชุมชนบ้านหนองคัน
98.  บ้านศรีรักษา
99.  บ้านผาสามยอด(ภูกระดึง)
100.  บ้านโคกแฝก
101.  บ้านหนองตานา
102.  บ้านหมากแข้งกกกอก
103.  บ้านนาหลวงยางเดี่ยว
104.  บ้านหัวขัว
105.  บ้านผาฆ้อง
106.  บ้านซำบ่าง
107.  บ้านน้ำอ้อมเล้า
108.  บ้านนาอีเลิศ
109.  บ้านบุ่งค้อ
110.  บ้านโนน
111.  บ้านเล้า
112.  ผานาง-ผาเกิ้ง
113.  บ้านน้ำทบ
114.  บ้านโนนสว่าง
115.  บ้านวังเลาหัวฝาย
116.  อนุบาลชุมชนภูกระดึง
117.  บ้านหนองใหญ่
118.  บ้านกุดลันน้อยคีรี
119.  เจียรวนนท์อุทิศ 4 (บ้านหนองหญ้าปล้อง)
120.  บ้านโนนป่าซาง
121.  บ้านห้วยไคร้
122.  บ้านนายาง
123.  บ้านหนองอีเก้ง
124.  บ้านหนองเขียด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์12)
125.  บ้านทุ่งใหญ่
126.  บ้านกกเกลี้ยง
127.  บ้านดงน้อยโคกหนองแก
128.  บ้านพองหนีบ
129.  ชุมชนบ้านผานกเค้า
130.  บ้านห้วยส้มใต้
131.  บ้านภูทองลานมันหลัก 160
132.  บ้านห้วยผุก
133.  บ้านไร่ศรีอุบล
134.  บ้านนาโก
135.  บ้านโนนภูทอง
136.  บ้านป่าบง
137.  บ้านโป่งศรีโทน
138.  บ้านวังม่วง
139.  บ้านผาสามยอด(เอราวัณ)
140.  บ้านนาอ่างคำ
141.  บ้านหนองแต้หนองโก
142.  บ้านห้วยหมาก
143.  บ้านนาน้อยแสนสุข
144.  บ้านนาฝายนาโพธิ์
145.  บ้านสวนปอ
146.  บ้านแสนสุข
147.  บ้านซำไคร้

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ