1.  บ้านห้วยกาบเปลือย
2.  บ้านนาอุดม
3.  บ้านทรัพย์เจริญ
4.  บ้านไร่สุขสันต์
5.  บ้านดงน้อย
6.  บ้านวังแท่น
7.  เลยตาดโนนพัฒนา
8.  บ้านสงป่าเปลือย
9.  บ้านพวยเด้งสันติสุข
10.  บ้านห้วยคะมะ

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ