1.  บ้านโพนทอง
2.  บ้านทรัพย์เจริญ
3.  บ้านวังกกเดื่อ
4.  บ้านผาขาว
5.  บ้านกกบก
6.  บ้านหัวฝาย
7.  บ้านวังยาง
8.  บ้านซำบุ่น
9.  บ้านหนองงิ้วเหล่าแปน
10.  บ้านนาแปน
11.  ชุมชนบ้านทรายขาว
12.  บ้านศรีวิไลท่าสวนยา
13.  บ้านโคกมน
14.  บ้านโนนป่าซาง
15.  บ้านผาสามยอด(เอราวัณ)
16.  บ้านแสนสุข

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ