1.  บ้านวังสะพุง
2.  บ้านปากปวน
3.  บ้านโคกศรีเจริญ
4.  บ้านกกซ้อ
5.  บ้านห้วยป่าน
6.  บ้านซำพร้าว
7.  บ้านลาด
8.  บ้านวังไหโนนสมบูรณ์
9.  บ้านสงป่าเปลือย
10.  บ้านนาหลวงยางเดี่ยว
11.  บ้านน้ำอ้อมเล้า
12.  บ้านนาอีเลิศ
13.  บ้านบุ่งค้อ
14.  ผานาง-ผาเกิ้ง
15.  บ้านวังเลาหัวฝาย
16.  บ้านหนองใหญ่
17.  บ้านกกเกลี้ยง
18.  บ้านห้วยหมาก

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ