1.  บ้านห้วยกาบเปลือย
2.  โคกสง่า
3.  บ้านนาตาดสมสะอาด
4.  บ้านหนองหมากแก้ว
5.  บ้านซำกกค้อ
6.  บ้านห้วยไผ่เหนือ
7.  บ้านเหล่าใหญ่
8.  บ้านสวนห้อมผางาม
9.  บ้านนาอุดม
10.  บ้านห้วยเดื่อน้อย
11.  บ้านหนองบัว
12.  บ้านหินเกิ้ง
13.  บ้านห้วยไผ่
14.  บ้านผาสะนา
15.  บ้านบึงสวรรค์
16.  บ้านเหมืองแบ่ง
17.  บ้านผาหวาย
18.  บ้านปวนพุ
19.  บ้านห้วยทรายคำ
20.  บ้านหนองนอ
21.  บ้านห้วยส้ม
22.  บ้านร่องป่าไผ่
23.  บ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง
24.  เจียรวนนท์อุทิศ 3
25.  บ้านดงน้อย
26.  บ้านเลยวังไสย์
27.  บ้านนาซำแซง
28.  บ้านแก่งหินกกสะทอน
29.  บ้านวังแท่น
30.  บ้านห้วยยาง
31.  บ้านนาแก
32.  ชุมชนหนองหิน
33.  บ้านศรีอุบลพัฒนา
34.  บ้านหนองตูมท่ายาง
35.  บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ
36.  บ้านนาวัว
37.  บ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ
38.  บ้านนาเหมือดแอ่
39.  บ้านโคกขมิ้น
40.  บ้านกุดโง้งวังเดื่อ
41.  บ้านเพิ่ม
42.  บ้านโคกสว่างป่าไม้งาม
43.  ชุมชนวังสะพุง
44.  เลยตาดโนนพัฒนา
45.  บ้านโนนสวรรค์
46.  ไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน)
47.  บ้านห้วยไผ่ใต้
48.  บ้านบุ่งตาข่าย
49.  บ้านวังลานวังทอง
50.  บ้านห้วยเป้าเหนือ
51.  บ้านหนองปาดฟาน
52.  บ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120
53.  บ้านแก่งศรีภูมิ
54.  บ้านโนนกกข่า
55.  บ้านอีเลิศ
56.  บ้านซำไฮ
57.  บ้านหนองตูม
58.  บ้านเอราวัณ
59.  บ้านน้ำจันทร์
60.  บ้านโนนปอแดง
61.  ชุมชนบ้านหนองคัน
62.  บ้านผาสามยอด(ภูกระดึง)
63.  บ้านโคกแฝก
64.  บ้านหนองตานา
65.  บ้านหมากแข้งกกกอก
66.  บ้านหัวขัว
67.  บ้านโนน
68.  บ้านเล้า
69.  บ้านน้ำทบ
70.  บ้านโนนสว่าง
71.  อนุบาลชุมชนภูกระดึง
72.  บ้านกุดลันน้อยคีรี
73.  เจียรวนนท์อุทิศ 4 (บ้านหนองหญ้าปล้อง)
74.  บ้านพวยเด้งสันติสุข
75.  บ้านห้วยไคร้
76.  บ้านนายาง
77.  บ้านหนองอีเก้ง
78.  บ้านหนองเขียด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์12)
79.  บ้านทุ่งใหญ่
80.  บ้านดงน้อยโคกหนองแก
81.  บ้านพองหนีบ
82.  ชุมชนบ้านผานกเค้า
83.  บ้านห้วยผุก
84.  บ้านไร่ศรีอุบล
85.  บ้านนาโก
86.  บ้านโนนภูทอง
87.  บ้านป่าบง
88.  บ้านโป่งศรีโทน
89.  บ้านห้วยคะมะ
90.  บ้านวังม่วง
91.  บ้านหนองแต้หนองโก
92.  บ้านนาน้อยแสนสุข

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ