1.  บ้านนาดินดำ
2.  วังน้ำพุ
3.  บ้านห้วยสีเสียด
4.  บ้านไร่สุขสันต์
5.  บ้านโคกผักหวาน
6.  บ้านนามูลตุ่น
7.  บ้านหนองขาม
8.  บ้านไร่พวย มิตรภาพที่ 18
9.  บ้านผาน้อย
10.  บ้านโนนกกจาน
11.  บ้านกุดแก
12.  บ้านนาล้อม
13.  บ้านขอนยาง
14.  บ้านห้วยเดื่อเหนือ
15.  บ้านซำนกจิบ
16.  บ้านซำม่วง
17.  บ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา
18.  บ้านน้ำค้อ
19.  บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย
20.  บ้านตาดข่า
21.  บ้านอุ่ม
22.  บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์
23.  บ้านศรีรักษา
24.  บ้านผาฆ้อง
25.  บ้านซำบ่าง
26.  บ้านห้วยส้มใต้
27.  บ้านภูทองลานมันหลัก 160
28.  บ้านนาอ่างคำ
29.  บ้านนาฝายนาโพธิ์
30.  บ้านสวนปอ
31.  บ้านซำไคร้

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ