1.  บ้านห้วยกาบเปลือย
2.  บ้านซำกกค้อ
3.  บ้านวังสะพุง
4.  บ้านผาขาว
5.  บ้านโคกผักหวาน
6.  บ้านห้วยส้ม
7.  บ้านโคกศรีเจริญ
8.  บ้านนามูลตุ่น
9.  บ้านไร่พวย มิตรภาพที่ 18
10.  บ้านซำพร้าว
11.  ชุมชนวังสะพุง
12.  บ้านวังไหโนนสมบูรณ์
13.  บ้านโนนสวรรค์
14.  บ้านวังยาง
15.  บ้านซำบุ่น
16.  บ้านนาแปน
17.  บ้านน้ำค้อ
18.  บ้านหนองปาดฟาน
19.  บ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120
20.  บ้านแก่งศรีภูมิ
21.  บ้านอีเลิศ
22.  บ้านเอราวัณ
23.  บ้านน้ำจันทร์
24.  บ้านตาดข่า
25.  บ้านอุ่ม
26.  บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์
27.  บ้านนาหลวงยางเดี่ยว
28.  บ้านน้ำทบ
29.  บ้านโนนสว่าง
30.  บ้านโนนป่าซาง
31.  บ้านห้วยไคร้
32.  บ้านพองหนีบ
33.  บ้านห้วยส้มใต้
34.  บ้านภูทองลานมันหลัก 160
35.  บ้านไร่ศรีอุบล
36.  บ้านนาอ่างคำ
37.  บ้านซำไคร้

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ