1.  บ้านซำกกค้อ
2.  บ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง
3.  เจียรวนนท์อุทิศ 3
4.  บ้านวังไหโนนสมบูรณ์
5.  ไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน)
6.  บ้านห้วยไผ่ใต้
7.  บ้านเอราวัณ
8.  บ้านผาสามยอด(ภูกระดึง)
9.  เจียรวนนท์อุทิศ 4 (บ้านหนองหญ้าปล้อง)
10.  ชุมชนบ้านผานกเค้า

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ