1.  บ้านแก่งหินกกสะทอน
2.  ไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน)
3.  บ้านโนนกกข่า
4.  บ้านผาสามยอด(ภูกระดึง)
5.  บ้านเล้า
6.  บ้านหนองใหญ่
7.  บ้านนายาง
8.  บ้านห้วยส้มใต้
9.  บ้านสวนปอ

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ