1.  บ้านห้วยกาบเปลือย
2.  บ้านวังกกเดื่อ
3.  บ้านแก่งหินกกสะทอน
4.  ไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน)
5.  บ้านห้วยไผ่ใต้
6.  บ้านโนนกกข่า
7.  บ้านเอราวัณ
8.  บ้านห้วยหมาก

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ