1.  บ้านแก่งหินกกสะทอน

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
2.  บ้านหินเกิ้ง
3.  บ้านห้วยป่าน
4.  บ้านเพิ่ม
5.  บ้านโคกสว่างป่าไม้งาม
6.  บ้านน้ำอ้อมเล้า
7.  บ้านนาอีเลิศ