1.  บ้านไร่สุขสันต์
2.  บ้านวังแท่น
3.  บ้านนาเหมือดแอ่
4.  บ้านโคกมน
5.  บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ