1.  บ้านห้วยกาบเปลือย
2.  บ้านแก่งหินกกสะทอน
3.  บ้านกุดแก
4.  ไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน)
5.  บ้านโนนกกข่า
6.  บ้านเอราวัณ
7.  บ้านกกเกลี้ยง
8.  บ้านดงน้อยโคกหนองแก
9.  บ้านห้วยส้มใต้

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ