1.  บ้านห้วยกาบเปลือย
2.  โคกสง่า
3.  บ้านนาตาดสมสะอาด
4.  บ้านนาดินดำ
5.  บ้านหนองหมากแก้ว
6.  บ้านซำกกค้อ
7.  บ้านห้วยไผ่เหนือ
8.  บ้านสวนห้อมผางาม
9.  บ้านนาอุดม
10.  บ้านโพนทอง
11.  บ้านหนองบัว
12.  บ้านหินเกิ้ง
13.  บ้านผาขาว
14.  บ้านบึงสวรรค์
15.  บ้านโคกผักหวาน
16.  บ้านผาหวาย
17.  บ้านกกบก
18.  บ้านปวนพุ
19.  บ้านปากปวน
20.  บ้านร่องป่าไผ่
21.  บ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง
22.  บ้านโคกศรีเจริญ
23.  เจียรวนนท์อุทิศ 3
24.  บ้านดงน้อย
25.  บ้านนาซำแซง
26.  บ้านกกซ้อ
27.  บ้านแก่งหินกกสะทอน
28.  บ้านไร่พวย มิตรภาพที่ 18
29.  บ้านห้วยยาง
30.  บ้านศรีอุบลพัฒนา
31.  บ้านนาล้อม
32.  บ้านหนองตูมท่ายาง
33.  บ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ
34.  บ้านขอนยาง
35.  บ้านกุดโง้งวังเดื่อ
36.  บ้านโคกสว่างป่าไม้งาม
37.  ชุมชนวังสะพุง
38.  บ้านโนนสวรรค์
39.  บ้านซำนกจิบ
40.  ไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน)
41.  บ้านห้วยไผ่ใต้
42.  บ้านซำบุ่น
43.  บ้านหนองงิ้วเหล่าแปน
44.  บ้านวังลานวังทอง
45.  บ้านน้ำค้อ
46.  บ้านหนองปาดฟาน
47.  บ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120
48.  บ้านโนนกกข่า
49.  บ้านหนองตูม
50.  บ้านเอราวัณ
51.  บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย
52.  บ้านน้ำจันทร์
53.  บ้านตาดข่า
54.  บ้านอุ่ม
55.  บ้านสงป่าเปลือย
56.  บ้านหนองตานา
57.  บ้านหมากแข้งกกกอก
58.  บ้านน้ำอ้อมเล้า
59.  บ้านนาอีเลิศ
60.  บ้านบุ่งค้อ
61.  บ้านเล้า
62.  บ้านน้ำทบ
63.  บ้านโนนสว่าง
64.  อนุบาลชุมชนภูกระดึง
65.  บ้านหนองใหญ่
66.  บ้านนายาง
67.  บ้านกกเกลี้ยง
68.  บ้านดงน้อยโคกหนองแก
69.  ชุมชนบ้านผานกเค้า
70.  บ้านป่าบง
71.  บ้านโป่งศรีโทน
72.  บ้านวังม่วง
73.  บ้านหนองแต้หนองโก
74.  บ้านสวนปอ
75.  บ้านแสนสุข
76.  บ้านซำไคร้

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ