1.  บ้านวังสะพุง
2.  บ้านเหล่าใหญ่
3.  วังน้ำพุ
4.  บ้านห้วยเดื่อน้อย
5.  บ้านทรัพย์เจริญ
6.  บ้านวังกกเดื่อ
7.  บ้านห้วยสีเสียด
8.  บ้านห้วยไผ่
9.  บ้านผาสะนา
10.  บ้านไร่สุขสันต์
11.  บ้านเหมืองแบ่ง
12.  บ้านห้วยทรายคำ
13.  บ้านหนองนอ
14.  บ้านห้วยส้ม
15.  บ้านนามูลตุ่น
16.  บ้านหนองขาม
17.  บ้านเลยวังไสย์
18.  บ้านวังแท่น
19.  บ้านผาน้อย
20.  บ้านหัวฝาย
21.  บ้านห้วยป่าน
22.  บ้านนาแก
23.  ชุมชนหนองหิน
24.  บ้านโนนกกจาน
25.  บ้านกุดแก
26.  บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ
27.  บ้านนาวัว
28.  บ้านซำพร้าว
29.  บ้านนาเหมือดแอ่
30.  บ้านโคกขมิ้น
31.  บ้านลาด
32.  บ้านเพิ่ม
33.  บ้านห้วยเดื่อเหนือ
34.  บ้านวังไหโนนสมบูรณ์
35.  เลยตาดโนนพัฒนา
36.  บ้านบุ่งตาข่าย
37.  บ้านซำม่วง
38.  บ้านวังยาง
39.  บ้านนาแปน
40.  บ้านห้วยเป้าเหนือ
41.  บ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา
42.  บ้านแก่งศรีภูมิ
43.  ชุมชนบ้านทรายขาว
44.  บ้านศรีวิไลท่าสวนยา
45.  บ้านอีเลิศ
46.  บ้านซำไฮ
47.  บ้านโคกมน
48.  บ้านโนนปอแดง
49.  บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์
50.  ชุมชนบ้านหนองคัน
51.  บ้านศรีรักษา
52.  บ้านผาสามยอด(ภูกระดึง)
53.  บ้านโคกแฝก
54.  บ้านนาหลวงยางเดี่ยว
55.  บ้านหัวขัว
56.  บ้านผาฆ้อง
57.  บ้านซำบ่าง
58.  บ้านโนน
59.  ผานาง-ผาเกิ้ง
60.  บ้านวังเลาหัวฝาย
61.  บ้านกุดลันน้อยคีรี
62.  เจียรวนนท์อุทิศ 4 (บ้านหนองหญ้าปล้อง)
63.  บ้านพวยเด้งสันติสุข
64.  บ้านโนนป่าซาง
65.  บ้านห้วยไคร้
66.  บ้านหนองอีเก้ง
67.  บ้านหนองเขียด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์12)
68.  บ้านทุ่งใหญ่
69.  บ้านพองหนีบ
70.  บ้านห้วยส้มใต้
71.  บ้านภูทองลานมันหลัก 160
72.  บ้านห้วยผุก
73.  บ้านไร่ศรีอุบล
74.  บ้านนาโก
75.  บ้านโนนภูทอง
76.  บ้านห้วยคะมะ
77.  บ้านผาสามยอด(เอราวัณ)
78.  บ้านนาอ่างคำ
79.  บ้านห้วยหมาก
80.  บ้านนาน้อยแสนสุข
81.  บ้านนาฝายนาโพธิ์

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ